Skip to main content

CoronaCheck

طرزاالعمل فعلی سویس برای پاسخ به اپیدمی کروناو ویروس جدید

پلان شامل حالت ذیل است :

  1. مراعات کردن فاصله این امکان را میسر خواهد کرد تا اشخاص آسیب پذیر را وقایه نماییم.
  2. تمام اشخاصیکه اعراض و علایم مریضی که مطابقت به کووید-۱۹ را دارند نزد شان آزمایش صورت میگیرد. اشخاصیکه که با آنها در تماس بوده اند در قرنطین قرار داده میشوند.
X

برای مردم عامه

امکانات برای ارزیابی سریع خطر برای شما (یا کودک شما) و دانستن اینکه چه کاری باید انجام شود

برای مثال اگر بپرسید :
اگر فکر مینماید که مصاب شده اید، آیا به داکتر تان تیلیفون نمایید یا به یک مرکز صحی ؟
آیا من ویا طفل من در جمله اشخاص که در معرض خطر هستند، میباشیم ؟

ارزیابی را شروع کنید

ارزیابی را شروع کنید

در کجا مرض کروناویروس موجود است ؟

برای معلومات مزید :

ارتباط با انترنت آنجای که معلومات درست را در مورد کروناویروس بدست آورده میتوانید

نظریات و یا مشکلات تخنیکی

در صورت بروز مشکلات تخنیکی، اشتباه در محتویات و یا پیشنهاد، لطفا فورمه ذیل را تکمیل نمائید

برای مردم عامه

امکانات برای ارزیابی سریع خطر برای شما (یا کودک شما) و دانستن اینکه چه کاری باید انجام شود

برای مثال اگر بپرسید :
اگر فکر مینماید که مصاب شده اید، آیا به داکتر تان تیلیفون نمایید یا به یک مرکز صحی ؟
آیا من ویا طفل من در جمله اشخاص که در معرض خطر هستند، میباشیم ؟
 

ارزیابی را شروع کنید

 

تمام اطلاعات و توصیه های داده شده از طریق این پروگرام براساس دستورالعمل های معتبر توسط مقامات صحی، در سطح فدرال و کانتون های ذیل تهیه شده است:

Vaud
Neuchatel
Valais / Wallis

آخرین به روز رسانی 05.08.2020