Skip to main content

CoronaCheck

طرزاالعمل فعلی سویس برای پاسخ به اپیدمی کوراو ویروس جدید

هدف کنونی کنترول کردن شیوع این مریضی، محافظت از افراد در معرض خطر عوارض (خصوصاً افراد آسیب پذیر) و کمک کردن به سرویس های صحی است تا واقعات وخیم را تعقیب نمایند.

پلان جدید (سر از تاریخ 23 اپریل) شامل حالت ذیل است

  1. مراعات کردن فاصله بین اشخاص این اجازه را خواهد داد تا کسانی را که درمعرض خطر قرار دارند، وقایه نماییم.
  2. اولیت دادن برای مریضان وخیم و اشخاص که در معرض خطرات زیاد عوارض جانبی قرار دارند، توسط سرویس صحی و محافظت اشخاص و کارکنان صحی که در اماکن طبی و اجتماعی کار میکنند.
  3. تمام اشخاصیکه اعراض و علایم مریضی که مطابقت به کووید-۱۹ را دارند در صورت امکان نزد شان معاینه صورت میگیرد. اشخاصیکه که با آنها در تماس بوده اند در قرنطین قرار داده میشوند.
X

برای مردم عامه

امکانات برای ارزیابی سریع خطر برای شما (یا کودک شما) و دانستن اینکه چه کاری باید انجام شود

برای مثال اگر بپرسید :
اگر فکر مینماید که مصاب شده اید، آیا به داکتر تان تیلیفون نمایید یا به یک مرکز صحی ؟
آیا من ویا طفل من در جمله اشخاص که در معرض خطر هستند، میباشیم ؟

ارزیابی را شروع کنید

ارزیابی را شروع کنید

در کجا مرض کروناویروس موجود است ؟

برای معلومات مزید :

ارتباط با انترنت آنجای که معلومات درست را در مورد کروناویروس بدست آورده میتوانید

نظریات و یا مشکلات تخنیکی

در صورت بروز مشکلات تخنیکی، اشتباه در محتویات و یا پیشنهاد، لطفا فورمه ذیل را تکمیل نمائید

برای مردم عامه

امکانات برای ارزیابی سریع خطر برای شما (یا کودک شما) و دانستن اینکه چه کاری باید انجام شود

برای مثال اگر بپرسید :
اگر فکر مینماید که مصاب شده اید، آیا به داکتر تان تیلیفون نمایید یا به یک مرکز صحی ؟
آیا من ویا طفل من در جمله اشخاص که در معرض خطر هستند، میباشیم ؟
 

ارزیابی را شروع کنید

 

تمام اطلاعات و توصیه های داده شده از طریق این پروگرام براساس دستورالعمل های معتبر توسط مقامات صحی، در سطح فدرال و کانتون های ذیل تهیه شده است:

Vaud
Neuchatel
Valais / Wallis

آخرین به روز رسانی 08.06.2020