Skip to main content

CoronaCheck

طرزاالعمل فعلی سویس برای پاسخ به اپیدمی SARS.CoV-2

پلان شامل حالت ذیل است :

  1. حفاظت مردم از طریق واکسین نمودن
  2. مراعات کردن فاصله (پوشیدن ماشک در جاهای که خطر مصاب شدن در آن است) این امکان را میسر خواهد کرد تا اشخاص آسیب پذیر را وقایه نماییم.
  3. انجام آزمایش سریع نزد تعداد زیاد اشخاص مریض.
  4. تمام اشخاصیکه اعراض و علایم مریضی که مطابقت به کووید-۱۹ را دارند نزد شان آزمایش صورت میگیرد. اشخاصیکه که با آنها در تماس بوده اند و یا از جاهای قبول شده خطر آمده اند در قرنطین قرار داده میشوند.
X

برای مردم عامه

امکانات برای ارزیابی سریع خطر برای شما (یا کودک شما) و دانستن اینکه چه کاری باید انجام شود

برای مثال اگر بپرسید :
اگر فکر مینماید که مصاب شده اید، آیا به داکتر تان تیلیفون نمایید یا به یک مرکز صحی ؟
آیا من ویا طفل من در جمله اشخاص که در معرض خطر هستند، میباشیم ؟

ارزیابی را شروع کنید

ارزیابی را شروع کنید

در کجا مرض کروناویروس موجود است ؟

برای معلومات مزید :

ارتباط با انترنت آنجای که معلومات درست را در مورد کروناویروس بدست آورده میتوانید

نظریات و یا مشکلات تخنیکی

در صورت بروز مشکلات تخنیکی، اشتباه در محتویات و یا پیشنهاد، لطفا فورمه ذیل را تکمیل نمائید

برای مردم عامه

امکانات برای ارزیابی سریع خطر برای شما (یا کودک شما) و دانستن اینکه چه کاری باید انجام شود

برای مثال اگر بپرسید :
اگر فکر مینماید که مصاب شده اید، آیا به داکتر تان تیلیفون نمایید یا به یک مرکز صحی ؟
آیا من ویا طفل من در جمله اشخاص که در معرض خطر هستند، میباشیم ؟
 

ارزیابی را شروع کنید

 

تمام اطلاعات و توصیه های داده شده از طریق این پروگرام براساس دستورالعمل های معتبر توسط مقامات صحی، در سطح فدرال و کانتون های ذیل تهیه شده است:

Vaud
Neuchatel
Valais / Wallis

آخرین به روز رسانی 16.04.2021