Skip to main content

معلومات

کرونا ویروس جدید در چند کلمه

عامل مریضی

کرونا ویروس اعضای انتانی هستند که نزد انسانها و حیوانات نظر به نژاد ویروس وجود دارند و از مدت های قبل شناخته شده اند. این ویروس باعث بوجود آمدن امراض تنفسی حاد نزد انسانها میگردد.

اپیدمیولوژی

کروناویروس جدید که به نام SRAS-CoV-2 یاد میگردد، در دسمبر 2019 در چین پیدا شده و باعث بوجود آمدن ایپیدمی جهانی مریضی کووید -۱۹ شده است. این مریضی بسیار ساری است و هنوز مقاومت ایمینی کمی در مقابل آن نزد مردم موجوداست.

انتقال مرض

کرونا ویروس جدید معمولا در اثر تماس نزدیک کمتر از ۱.۵ متر و برای مدت ۱۵ دقیقه با شخص مریض انتقال میکند. ویروس به وسیله قطرات از شخص مریض توسط سرفه، هنگام صحبت کردن و حتی نفس کشیدن ویا با دست زدن بعد از یک مدت کوتاه با سطح که این قطرات در آن موجود است انتقال میکند. ویروس بدون تماس مستقیم با قطرات کوچک انتقال نمیکند زیرا ویروس در هوا معلق نمی ماند.

دوره قبل از ظهور مریضی

زمان بین تماس با ویروس و ظهور اولین علایم مریضی به صورت عموم بین ۲ تا ۱۴ روز است. یکی از دو نفر، پنج روز بعد از تماس نزد شان علایم مریضی دیده می شود. زمانیکه یک شخص، مریضی ویروسی سیستم تنفسی دارد (سرفه، تب) درین هنگام آنها زیادتر باعث انتقال مریضی میشوند زیرا این همان زمانی است که علایم مریضی زیادتر است. شخص مریض می تواند چندین روز قبل ازینکه علایم مریضی نزدش ظاهر گردد، باعث انتقال مریضی گردد.

معلومات طبی

یاد میگردد به شکل یک حالت گریپ که از چند روز تا دو یا سه هفته دوام میکند ظاهر میشود.
این مریضی در نزد جوانان صحتمند و به خصوص نزد أطفال به صورت عادی سپری میگردد مگر در نزد سالمندان یا کسانیکه از مریضی های مزمن رنج میبرند، خطرناک بوده میتواند.
در حالت حاضر فکر میشود که کشنده بودن این مریضی ۱۰ مرتبه بالاتر از گریپ موسمی باشد.

اشخاض در معرض خطر

اشخاص مسن بالاتر از ۶۵ سال، اشخاصیکه امراض مزمن مانند مرض شکر یا قند، فشار خون بالا، چاقی زیاد (اندازه چاقی بالاتر از ۴۰ کیلوگرام در هر متر مربع)، امراض قلبی و یا تنفسی دارند، زیادتر در معرض خطر قرار دارند. نزد ایشان عوارض جانبی بوجود آمده و باعث مرگ شده میتواند. نفس تنگی که توسط حساسیت بوجود می آید، در جمله مریضی های خطرناک به حساب نمی آید. 

خانم های حامله در جمله اشخاص در معرض خطر نیستند اما به منظور احتیاط باید تمام مقررات صحی ووقایوی را مراعات نمایند.

اطفال

اطفال شاید کمتر از کلان سالان مواجه به خطر مصاب شدن به کروناویروس جدید باشند. اطفال علایم مریضی (سرفه و تب) خفیف تر با مقایسه با کلان سالان داشته باشند و شاید هم هیچ علایم مریضی را نشان ندهند. با وحود نادر بودن این مریضی نزد اطفال، می تواند باعث بروز خطرات وخیم گردد.

تشخیص

رای تشخیص مریضی حاد کووید-۱۹ دو نوع آزمایش موجود است، هردو آزمایش توسط گرفتن مواد از طریق بینی-حلقوم اجرا میگردد : آزمایش PCR که از زمان شروع مریضی اجرا کی گردد، و آزمایش انتیجنیک که سر از تازیخ ۲ نوامبر ۲۰۲۰ شروع گردیده است. آزمایش های سریع، بسیار مطمًن هستند، و در ظرف ۱۵ دقیقه نتیجه آن دانسته می شود. این آزمایش امکان را میسرمی سازد تا تعداد نزد تعداد زیاد اشخاص آزمایش صورت گیرد و به زودی اشخاص مصاب انزوا گردند. تصمیم درمورد اجرای آزمایش سریع و یا PCR توسط شخص مسوول گرفته می شود. همچنان آزمایش از طریق خون نیز وجود دارد، که به نام آزمایش سیرولو‌‌ژیک یاد می گردد، این آزمایش نشان میدهد که آیا شخص قبلاً به مریضی مصاب گردیده است، مگر تشخیص مریضی حاد را کرده نمی تواند. آزمایش سیرولو‌ژیک شعید کمک نماید تا دانسته شود که سیستم دفاعی در مقابل مریضی بعد از مصاب شدن نزد اشخاص بوجود آمده است . شاید این کمک را کند تا اجاره ختم دستورات قرنطین را نزد اشخاصیکه مصاب شده بودند، را دهد.

تداوی

دیکسامیتازون فعلاً یگانه دوای است که برای تداوی مریضان کووید-۱۹ در سویس توصیه میگردد، مگر تنها در واقعات وخیم موثر می باشد.

چندین مطالعه طبی موثریت تداوی را با کلوروکین، رمدیسویر ولوپیناویر/ ریتیناویر در کم نمودن مرگ نشان نداده است.

 

دوا های ضد ویروسی مانند Flavipravir و انتی بادی های ضد SARS Cov-2 و همچنان دواهای که بالای التهاب تاثیرمی نمایند (Tocilizumab, Anakinra) تحت مطالعه اند که شاید تاثیرمثبت ناچیزی برای تداوی نرد بعض مریضان داشته باشد.

معافیت

در صورت مریضی تایید شده کووید -۱۹ (آزمایش مثبت) درسه ماه گذشته، مصاب شدن دوباره تقریباً وجود ندارد. اگر اعراض مریضی درین زمان مدت دوباره ظاهر گردد، آزمایش نمودن دوباره ضروری نمی باشد. برخلاف، تا حال نمیدانیم که آیا این معافیت بعد از سه ماه دوام می کند و یا نه.

وقایه

اگر هدایات داده شده رسمی در مورد نظافت مراعات گردد خطر مصاب شدن به ویروس تا حد زیاد کم میگردد. لازم است تا حد امکان از همدیگر اضافه از ۱.۵ متر فاصله بگیرید و اگر امکان نداشت ماسک بپوشید و، دستهای تانرا قبل و بعد از تماس با رویتان و یا با اشیای که دیگران دست زده اند، بشوئید.

تبدیل کردن درست هوای داخل خانه اجازه خواهد داد تا خطر مصاب شدن به مریضی را کم کند. بناً به صورت منظم هوای محل را که چند نفر با هم جمع می گردند تبدیل نمایید.

ابزار کروناچک

کروناچک حاصل زحمات با همکاری متخصصین امراض انتانی مناطق گرمسیر، طب مسافرت واکسین شفاخانه ها همکاران کمپیوتری Unisanté تهیه گردیده است.
با استفاده از تجربه در انکشاف محاسبه به کمک تصمیم گیری متخصصین امراض انتانی، شفاخانه ها، داکتران فامیلی، صحت عامه و کمپیوتری این امکان بوجود آمد تا با چند کلیک هدایات تخصصی را دریاقت نمائید و راهبرد لازمه را در پیش گیرید.
محاسبه کروناچک رهنمای های اداره صحت عامه فدرال (سایت انترنت) همچنان کتابهای ساینتیفیک و دانش طبی فعلی را مد نظر گرفته است.

Unisanté مرکز پیشقدم صحی کمپیوتری است

کروناچک در انکشاف محاسبات به منظور کمک برای تصمیم گیری کلینیکی و ابزار صحی کمپیوتری تهیه گردیده است که Unisanté مرکز عالی آن است. کارهای را که Unisanté در طی ۱۵ سال کذشته در مورد طب عمومی اجرا نموده است به ما این امکان را میسر ساخته است تا ابزار مهم عالی را در قسمت تداوی مریضان و به این وسیله امکانات طب مدرن و تخصصی را تهیه نمائیم.

محل ترجمه کروناچک Coronacheck به ۱۱ زبان به کمک محصلین طب، داکتران Unisanté و CHUV امکان پذیر گردیده است.

عوامل منطقی که در عقب کروناویروس وجود دارد

محاسبه ما به اساس هدایات رسمی صحت عامه فدرال تهیه شده است. منطق ما را در زمینه ایجاد این وسیله را به صورت آزاد از طریق این ارتباط مطالعه کرده میتوانید.